RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

ЗА ПРОЕКТА

RE-PEER: Обучително уеб приложение за намаляване на електрическите и електронни отпадъци е 2-годишен проект по Програма Еразъм+, Партньорства за сътруничество в областта на образованието за възрастни, който има за цел да повлияе положително на ежедневния живот на преподавателите в сферата на образованието за възрастни и самите възрастни чрез:

– разработване на теоретична и практическа рамка за дигитално екологично обучение за възрастни, дефиниране на основните необходими педагогически компетентности и тези, свързани с кръговата икономика и правилното управление на електрическите и електронни отпадъци на базата на Използвай повторно, Намали, Рециклирай

– разработване на лесен и достъпен учебен материал за възрастни за повторно използване, намаляване, рециклиране на технически отпадъци и за повишаване на осведомеността за проблемите, произтичащи от тях чрез ежедневни казуси, включващи технологии

– въвеждане на геймифицирано педагогическо уеб приложение, фокусирано върху ежедневни казуси, с цел привличане на интереса на възрастните и запознаването им с кръговата икономика.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

В рамките на двугодишното изпълнение на проекта, екипът на проект RE-PEER планира да постигне следните резултати:

• Резултат от проекта 1: Рамка за кръгова икономика и цифрово образование за преподаватели в сферата на образованието за възрастни и самите възрастни

• Резултат от проекта 2: Материали за обучение за обучители и насоки за устойчиви центрове за възрастни като „възстановяващи кафенета

• Резултат от проекта 3: Учебни материали за дигитално образование за околната среда за възрастни

• Резултат от проекта 4: Педагогическо уеб приложение, базирано на куестове за геймифициране на сценарии за кръгова икономика

• C1: Обучение на персонала в Словения за 14 участници от екипите на партньорите

• C2: Смесена мобилност в България за 15 възрастни от страните партньори

• Събития за разпространение на информация във всяка държава (E1-E7): Партньорите ще организират набор от 7 финални събития за разпространение, за да достигнат най-малко до 140 участници общо (20 във всяка държава).

ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА

В RE-PEER дейностите, предвидени за реализиране на проекта, ще бъдат включени представители на следните целеви групи от мрежите на партньорите:

– възрастни учащи: хора в партньорските страни, които имат нужда да подобрят своите дигитални умения, свързани с околната среда, които обикновено определяме като възрастни домакинства, които са под <40-годишни, посочени като Y и Z поколения (дефинирани като „изгубени поколения“);

– преподаватели в сферата на образованието за възрастни: тези, които е необходимо да подобрят своите компетенции относно отрицателното въздействие на електрическите и електронни отпадъци, възможностите за намаляването му и практическите умения тяхното за рециклиране, повторна употреба и намаляване. Участието им в проекта ще им помогне да планират по-добре своите образователни програми в посока съчетаване на дигиталното образование с по-устойчиви и практически – технически персонал в центровете за образование за възрастни; технологични възможности;

– всички други заинтересовани да научат повече за управлението на електрическите и електронни отпадъци и зелените практики в образованието и на работното място.

RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Scroll to Top